EMDR

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som påverkar och stör ditt dagliga liv.  

Psykodynamisk Terapi (PDT)

Psykodynamisk Terapi är en form av psykoterapi, eller behandling av psykiska besvär med hjälp av samtal. Psykodynamisk psykoterapi är egentligen ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. Det är en behandlingsform som passar individer, par och grupper och för barn likväl som vuxna.

Unified Protocol (UP)

Unified protocol är en behandling med KBT som utgår från det som är gemensamt för olika tillstånd, istället för det diagnosspecifika. Unified protocol har gott stöd för de flesta ångestsyndrom, depression liksom vid andra tillstånd där problem med känsloreglering är centralt.

Prolonged Exposure (PE)

Prolonged Exposure (PE) är en form av traumafokuserad KBT med exponering. Det bygger på att vi utsätter oss för det som känns svårt istället för att undvika det. Prolonged exposure therapy, förlängd exponeringsterapi, riktar in sig på traumarelaterade svårigheter.

Guidad självhjälp

Med guidad självhjälp kommer du och din terapeut att arbeta med t.ex. en bok eller annat stöd där du självständigt, men med stöd från behandlaren, genomgår ett strukturerat program för dina besvär.

Neuropsykologisk utredning

Neuropsykologisk utredning utförs av en psykolog och i ibland i samarbete med läkare och har som syfte att kartlägga olika funktionsområden. Dessa utredningar görs för vuxna inom specialpsykiatrin eller hos privata utredningsenheter. Remiss kan primärvården sända.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en ångestsyndrom orsakad av mycket stressande, skrämmande eller oroande händelser. Någon med PTSD återupplever ofta den traumatiska händelsen genom mardrömmar och återblickar och kan uppleva känslor av isolering, irritabilitet och skuld samt sömnstörningar och överdriven vaksamhet. Komplex PTSD Människor som upprepade gånger upplever traumatiska situationer, såsom svår försummelse, övergrepp eller våld, […]

Motiverande samtal

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Familjerådgivning och parterapi

Många familjer och par kan uppleva friktion och frustration i sina relationer till varandra. Genom samtal kan man få positivare relationer, bland annat genom att hitta sätt att kommunicera tydligare, få bättre strategier för att hantera konflikter, bli bättre på att förstå varandra utan att döma eller såra.

Traumabehandling

Den som lider av något psykologiskt trauma kan få flera olika typer av behandlingar beroende på din unika situation. Alla som varit med om traumatiska händelser utvecklar inte PTSD men många behöver prata om eller få hjälp att ta hand om de känslor upplevelsen gett.